Non-Conformiteit

"Van wanprestatie is sprake wanneer de verkoper tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een overeenkomst."

Non conformiteitsbeginsel 
In de wet is geen termijn gesteld tot wanneer na aankoop de non-conformiteit beëindigt. Dit zal afhankelijk zijn van omstandigheden zoals de normale levensduur (gebruiksduurverwachting) van het product, de gebruiksintentie en de prijs. Non-conformiteit moet altijd bij de leverancier, binnen twee maanden na constatering van non-conformiteit, gemeld worden.

Non-conformiteit is een bijzondere regeling van het algemene beginsel 'wanprestatie voor koopovereenkomsten'. Van wanprestatie is sprake wanneer één van beide partijen toerekenbaar tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een verbintenis of (koop)overeenkomst. Wanprestatie heeft als gevolg dat de tekortschietende partij schadeplichtig wordt jegens de andere partij. Wanneer er geen sprake is van toerekenbaarheid, zoals bij overmacht, dan is er ook geen sprake van wanprestatie of een verplichting tot schadevergoeding.

De Wet geeft bijzondere regels met betrekking tot een koopovereenkomst. In art 7:17 BW wordt een uitleg gegeven met betrekking tot hetgeen de koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Een belangrijke rol speelt ook de mededelingen en toezeggingen van de verkoper. Kort gezegd komt het erop neer, dat indien een verkoper een verwachting schept die moet worden waargemaakt.

De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn.

Dit impliceert overigens niet dat de koper links en rechts 'impulsaankopen' kan doen en daarna op basis van het argument "voldoet niet aan mijn verwachtingen" meent de koopovereenkomst weer te kunnen ontbinden. Voldoet het product aan de beschrijvingen en mededelingen zoals beschreven, dan is de koop rechtsgeldig en kan deze niet ontbonden worden op basis van 'non-conformiteit'.

Om een beroep op 'non-conformiteit' te kunnen doen is het belangrijk om kort na het constateren van het tekort de verkoper (schriftelijk) hierover in kennis te stellen en daarbij aan te geven, voor zover mogelijk, wat de koper verder van de verkoper verwacht.

   

 

Top

Conformiteit-beginsel

"Een product moet voldoen aan de eigenschappen die je als consument redelijkerwijze mag verwachten."

Disclaimer
Privacy Policy
FAQ

Conformiteit

"De verkoper is verplicht een product te leveren dat met het consumentenrecht in overeenstemming is."

Startpagina
Conformiteit
Non Conformiteit
Regres
Links
Contact

Non Conformiteit

" Van wanprestatie is sprake wanneer de verkoper tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een overeenkomst."

Gebruiksduurverwachting
Verkopers of fabrieksgarantie
Economische levensduur
Garantietermijn

Regres

"Schadevergoeding (schadeloosstelling) of terugbetaling dan wel genoegdoening van de geleden schade."

Europese richtlijn koop en garantie
Koopovereenkomst
Wettelijke Garantie
Europese wettelijke garantietermijn

KellyW Design